Algemene voorwaarden

 

Art.1  TOEPASSELIJKHEID

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen Schoonheidssalon Contour (verder: dienstverlener) en de opdrachtgever.

Alle door dienstverlener gedane aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en incl. BTW, indien niet anders is aangegeven.

 

Art.2 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 

1. Dienstverlener zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en

overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Dienstverlener heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten

verrichten door derden, indien dienstverlener dit voor een goede uitvoering

van de overeenkomst wenselijk oordeelt.

3. Opdrachtgever zorgt er voor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van

belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst, tijdig

aan dienstverlener worden medegedeeld.

4. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,

ontstaan doordat dienstverlener is uitgegaan van door de opdrachtgever

verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

Art. 3 WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

 

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een

behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten

werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in

onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Dienstverlener zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de opdrachtgever

inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de

overeenkomst.

 

Art. 4 GEHEIMOUDING

 

Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.

 

Art. 5 KLACHTEN

 

1 Opdrachtgever is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden

uiterlijk binnen dertig dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen

zestig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk

te melden aan dienstverlener, bij gebreke waarvan het recht van

opdrachtgever om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de

overeenkomst beantwoorden, valt.

2. Alle rechten van opdrachtgever vervallen indien opdrachtgever niet uiterlijk

binnen één jaar na uitvoering van de betreffende werkzaamheden een

bindend advies als bedoeld in art.11 aanhangig heeft gemaakt, hetzij een

vordering in rechte aanhangig heeft gemaakt.

 

Art. 6 HONORARIUM

 

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast

honorarium per behandeling of verrichting overeenkomen. Het vaste

honorarium is incl. BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Indien geen vast honorarium als bedoeld in lid 1 is overeengekomen, zal

het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk gemaakte uren,

vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief, hetzij, indien geen

specifiek uurtarief is overeengekomen, vermenigvuldigd met het gebruikelijk

door dienstverlener gehanteerde uurtarief. Eventuele kostenramingen zijn

incl. BTW. Tenzij anders is overeengekomen omvat het honorarium niet de

kosten van de te gebruiken producten.

3. Opdrachtgever is gehouden om zijn verhindering voor een afspraak zo

spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur tevoren aan dienstverlener

te melden. Indien opdrachtgever deze verplichting niet of niet tijdig nakomt

is dienstverlener gerechtigd om een honorarium van € 35,00 aan

opdrachtgever te berekenen.

 

Art. 7 BETALING

 

Tenzij betaling á contant is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op het door dienstverlener bankrekeningnummer.

Na ommekomst van de termijn van veertien dagen is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is opdrachtgever de wettelijke rente, vermeerderd met 2%, aan dienstverlener verschuldigd.

 

Art. 8 INCASSOKOSTEN

 

1. Indien de opdrachtgever in verzuim is, komen alle kosten ter verkrijging van

voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten

worden gesteld op 15% van het door opdrachtgever verschuldigde bedrag,

met een minimum van € 120,- en met dien verstande dat indien de

werkelijke kosten hoger zijn, deze voor rekening van opdrachtgever zijn.

2. Opdrachtgever is voorts aan dienstverlener de in rechte te maken kosten

verschuldigd, indien opdrachtgever in rechte geheel of grotendeels in het

gelijk wordt gesteld.

 

Art 9. AANSPRAKELIJKHEID

 

1. De aansprakelijkheid van dienstverlener is beperkt tot het bedrag dat in

het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van

dienstverlener wordt uitbetaald.

2. Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat of de

schade niet door verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van

dienstverlener beperkt tot het bedrag van het verschuldigd honorarium en,

bij opdrachten met een langere looptijd, verder beperkt tot het bedrag van

het verschuldigd honorarium en, bij opdrachten met een langere looptijd,

verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde

honorarium.

3. Schade ten gevolge van of samenhangend met tijdverlies van

opdrachtgever en/of niet tijdige uitvoering van de overeenkomst zal nimmer

voor vergoeding in aanmerking komen.

4. De leden 1 en 2 van dit artikel zijn niet van toepassing in geval van opzet of

grove schuld van dienstverlener zelf of diens leidinggevende

ondergeschikten.

 

Art. 10 TOEPASSELIJK RECHT

 

Op alle overeenkomsten gesloten tussen dienstverlener en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Art. 11 GESCHILLEN

 

1. Over alle geschillen tussen dienstverlener en opdrachtgever zal worden

beslist door de Geschillencommissie Schoonheidsbranche overeenkomstig

het reglement van de Geschillencommissie. De Geschillencommissie zal in

hoogste instantie uitspraak doen bij wege van bindend advies.

2. Het staat opdrachtgever vrij om het geschil aan de volgens de normale

competentieregels aangewezen rechter voor te leggen, indien

opdrachtgever het geschil niet aan de Geschillencommissie wenst voor te

leggen. Het aanhangig maken van een geschil bij de Geschillencommissie

heeft tot gevolg dat opdrachtgever niet meer gerechtigd is om het geschil

aan de rechter voor te leggen.

3. Dienstverlener is slechts bevoegd om het geschil aan de

Geschillencommissie Schoonheidsbranche voor te leggen ingeval

opdrachtgever na het ontstaan van het geschil schriftelijk heeft verklaard

de uitspraak van de Geschillencommissie als bindend te zullen aanvaarden.

 

 

Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage dd 26 juni 1997 onder nr. 65/1997.