Algemene voorwaarden


Art.1  TOEPASSELIJKHEID


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen Schoonheidssalon Contour (verder: dienstverlener) en de opdrachtgever.

Alle door dienstverlener gedane aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en incl. BTW, indien niet anders is aangegeven.


Art.2   UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST


1.  Dienstverlener zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en

     overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.  Dienstverlener heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten 

     verrichten door derden, indien dienstverlener dit voor een goede uitvoering 

     van de overeenkomst wenselijk oordeelt.

3.  Opdrachtgever zorgt er voor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van

     belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst, tijdig

     aan dienstverlener worden medegedeeld.

4.  Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,

     ontstaan doordat dienstverlener is uitgegaan van door de opdrachtgever

     verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.


Art. 3   WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST


1.   Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een

      behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten

      werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in

      onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2.   Dienstverlener zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de opdrachtgever

      inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de

      overeenkomst.


Art. 4   GEHEIMOUDING 


Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.


Art. 5   KLACHTEN


1    Opdrachtgever is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden

      uiterlijk binnen dertig dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen

      zestig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk

      te melden aan dienstverlener, bij gebreke waarvan het recht van

      opdrachtgever om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de

      overeenkomst beantwoorden, valt.

2.   Alle rechten van opdrachtgever vervallen indien opdrachtgever niet uiterlijk

      binnen één jaar na uitvoering van de betreffende werkzaamheden een

      bindend advies als bedoeld in art.11 aanhangig heeft gemaakt, hetzij een

      vordering in rechte aanhangig heeft gemaakt.


Art. 6   HONORARIUM


1.   Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast

      honorarium per behandeling of verrichting overeenkomen. Het vaste

      honorarium is incl. BTW,   tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.   Indien geen vast honorarium als bedoeld in lid 1 is overeengekomen, zal

      het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk gemaakte uren,

      vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief, hetzij, indien geen

      specifiek uurtarief is overeengekomen, vermenigvuldigd met het gebruikelijk

      door dienstverlener gehanteerde uurtarief. Eventuele kostenramingen zijn

      incl. BTW. Tenzij anders is overeengekomen omvat het honorarium niet de

      kosten van de te gebruiken producten.

3.   Opdrachtgever is gehouden om zijn verhindering voor een afspraak zo

      spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur tevoren aan dienstverlener

      te melden. Indien opdrachtgever deze verplichting niet of niet tijdig nakomt

      is dienstverlener gerechtigd om een honorarium van € 38,00 aan

      opdrachtgever te berekenen.


Art. 7   BETALING


Tenzij betaling á contant is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op het door dienstverlener bankrekeningnummer.

Na ommekomst van de termijn van veertien dagen is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is opdrachtgever de wettelijke rente, vermeerderd met 2%, aan dienstverlener verschuldigd.


Art. 8   INCASSOKOSTEN


1.   Indien de opdrachtgever in verzuim is, komen alle kosten ter verkrijging van

      voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten

      worden gesteld op 15% van het door opdrachtgever verschuldigde bedrag,

      met een minimum van € 120,- en met dien verstande dat indien de

      werkelijke kosten hoger zijn, deze voor rekening van opdrachtgever zijn.

2.   Opdrachtgever is voorts aan dienstverlener de in rechte te maken kosten

      verschuldigd, indien opdrachtgever in rechte geheel of grotendeels in het

      gelijk wordt gesteld.


Art 9.   AANSPRAKELIJKHEID


1.   De aansprakelijkheid van dienstverlener is beperkt tot het bedrag dat in

      het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van

      dienstverlener wordt uitbetaald.

2.   Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat of de

      schade niet door verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van

      dienstverlener beperkt tot het bedrag van het verschuldigd honorarium en,

      bij opdrachten met een langere looptijd, verder beperkt tot het bedrag van

      het verschuldigd honorarium en, bij opdrachten met een langere looptijd,

      verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde

      honorarium.

3.   Schade ten gevolge van of samenhangend met tijdverlies van

      opdrachtgever en/of niet tijdige uitvoering van de overeenkomst zal nimmer

      voor vergoeding in aanmerking komen.

4.   De leden 1 en 2 van dit artikel zijn niet van toepassing in geval van opzet of

      grove schuld van dienstverlener zelf of diens leidinggevende

      ondergeschikten.


Art. 10   TOEPASSELIJK RECHT


Op alle overeenkomsten gesloten tussen dienstverlener en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.   


Art. 11   GESCHILLEN


1.   Over alle geschillen tussen dienstverlener en opdrachtgever zal worden

      beslist door de Geschillencommissie Schoonheidsbranche overeenkomstig

      het reglement van de Geschillencommissie. De Geschillencommissie zal in

      hoogste instantie uitspraak doen bij wege van bindend advies.

2.   Het staat opdrachtgever vrij om het geschil aan de volgens de normale

      competentieregels aangewezen rechter voor te leggen, indien

      opdrachtgever het geschil niet aan de Geschillencommissie wenst voor te

      leggen. Het aanhangig maken van een geschil bij de Geschillencommissie

      heeft tot gevolg dat opdrachtgever niet meer gerechtigd is om het geschil

      aan de rechter voor te leggen.

3.   Dienstverlener is slechts bevoegd om het geschil aan de

      Geschillencommissie Schoonheidsbranche voor te leggen ingeval

      opdrachtgever na het ontstaan van het geschil schriftelijk heeft verklaard

      de uitspraak van de Geschillencommissie als bindend te zullen aanvaarden.Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage dd 26 juni 1997 onder nr. 65/1997.